ماضی بعید گذشته کامل Past Perfect

حجم فایل : 68.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا زبان انگلیسی دوم دبیرستان

ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect)گرامر درس 1 اين زمان براي بيان عملي است كه در زمان گذشته و قبل از يك عمل ديگر اتفاق افتاده باشد كه اولين عمل را به صورت ماضي بعيد و دومين عمل را به گذشته ساده مي نويسيم:

…........ + (P.P) قسمت سوم فعل + had + فاعل

اگر فعل باقاعده باشد، قسمت سوم فعل با اضافه کردن ed به آخر آن درست میشود مانند walk = walked، اما اگر فعل بی قاعده باشد، قسمت سوم یا اسم مفعول آن را باید از آخر کتاب پیدا کرد و بهتر است آن ها را حفظ کنیم. مانند go که اسم مفعول یا شکل سوم آن می شود gone

گرامر درس 1 وقتي دو عمل در گذشته اتفاق می افتد اولين عمل را به ماضي بعيد و دومي را به گذشته ساده مي نويسيم.

I had done my homework before I went to bed.
Before I went to bed, I had done my homework.

قبل از اينكه به رختخواب بروم، تکالیفم را انجام داده بودم. دو تا عمل را در یک زمان در گذشته انجام دادم. پس انجام دادن تکلیف دورتر و ماضي بعيد بوده که به ماضي بعيد مي نويسيم و دومين عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده مي نويسيم.
گرامر درس 1
برای سوالی کردن ماضی بعید جای had را با فاعل عوض می کنیم.
مثال:
Had you done your homework before you went to bed?

برای منفی کردن ماضی بعید بعد از had کلمه not را اضافه می کنیم.
مثال:
I had not done my homework before I went to bed.
گرامر درس 1
ارتباط دهنده های ماضی بعید با زمان گذشته ساده :
when,before,after,because

1) Sara had finished her homework before she went to bed.
2) Ali had eaten his lunch when I arrived.
3) I was very tired because I had worked very hard.
4) My brother ate dinner after he had watched TV.
گرامر درس 1
گذشته ساده + before+ ماضی بعید
ماضی بعید + گذشته ساده + Before
گذشته ساده+ when + ماضی بعید
ماضی بعید + گذشته ساده + When
ماضی بعید + after + گذشته ساده
گذشته ساده + ماضی بعید + After
ماضی بعید + because + گذشته ساده
گذشته ساده + ماضی بعید + Because
exercise
1. The doctor had arrived when I ……………………. (Come)
2. He went home after the school ………………………. over. (Be)

3. Had you put the dishes in the kitchen before you went out? (On the table)

4. Maryam didn’t go there. They didn’t invite her. (Because)

5. Why was Jane happy? (Get very good marks)

test

 
Ali passed the exam because he …………….. enough before taking it.
a) had studied
b) ...